Dagopvang

slaap

"De Gaafste Kinderopvang van de regio Cranendonck, leuk en leerzaam voor ouder en kind!"

Klikkelstein Kinderopvang leuk en leerzaam voor ouder en kind!


Dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij Klikkelstein staat het kind centraal en wordt in kleine groepjes een verantwoorde omgeving geboden waar de kinderen onbekommerd kunnen spelen en opgroeien.


De opvang is groepsgericht, maar het geven van persoonlijke aandacht staat voorop. In een fijne omgeving met een huiselijke sfeer kunnen de kinderen zich uitstekend ontwikkelen. Samen met andere kinderen groeien ze naar een zelfstandige toekomst.
Ieder kind heeft de natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De opvoeding is hierbij een belangrijk begeleidingsproces waarbij als basis een sfeer van veiligheid en vertrouwen noodzakelijk is. Klikkelstein streeft, in samenwerking met de ouders, naar een vertrouwensband met het kind om van daaruit een essentiële bijdrage te leveren aan de opvoeding. Om dit te bereiken hebben we voor alle dagopvanggroepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van de kinderen, duidelijkheid, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Ook de instroom- en uitstroommomenten hebben een belangrijke plaats in het dagprogramma. Het bevordert daarmee een klimaat van vertrouwdheid, veiligheid en stabiliteit binnen de stamgroepen.

Wat bieden wij uw kind?

Een leuke en leerzame omgeving, de opvang verloopt volgens een gestructureerde dagindeling zodat er duidelijkheid, rust en regelmaat ontstaat voor het kind. Naast tal van gezamenlijke activiteiten geven wij het kind ook de ruimte die het nodig heeft om zichzelf te zijn. Klikkelstein biedt een kindvriendelijke en veilige omgeving, vol creatieve mogelijkheden voor allerlei gezamenlijke activiteiten.
Het dagprogramma kent een morgen- en een middagdeel ingevuld met vaste onderdelen o.a. ontvangst en overdracht, groepsgewijze activiteiten, eten en drinken en een koekje eten, bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van spel, VVE-activiteiten; activiteiten om de taalontwikkeling te stimuleren, sensomotorische activiteiten, bewegingsactiviteiten (binnen in de sporthal of buiten op de speelterreinen, op basis van de leidraad Beweegkriebels, uitstroom en overdracht met de ouders/verzorgers.

Jonge kinderen hebben hun eigen dagritme. De dagindeling van thuis wordt overgenomen door Klikkelstein.

Door gezellig samenzijn ontstaat er een onderlinge vertrouwensband, zodat het kind zich prettig, veilig en snel thuis voelt. Uw kind leert omgaan met andere kinderen en door het samen spelen ontwikkelt het kind een stevige sociale basis waar het zijn verdere leven profijt van heeft.

Wilt u meer weten over het dagprogramma klik dan hier!

De pedagogische beleidsplannen voor de Dagopvang en BSO liggen ter inzage bij Klikkelstein Kinderopvang!

Vroegschoolse en voorschoolse Educatie

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: het VVE programma

Raai de Kraai!

Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogisch medewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Beweegkriebels

Beweegkriebels

Sensomotorische activiteiten, bewegingsactiviteiten (binnen in de sporthal of buiten op de speelterreinen), vinden plaats op basis van de methode Beweegkriebels.

Zorgleidster bij Klikkelstein Kinderopvang

Jonge kinderen hechten zich aan hun pedagogisch medewerkers; ze gebruiken hen als veilige basis om de omgeving te verkennen en zoeken bij hen bescherming en troost. Een warme, vertrouwde relatie tussen pedagogisch medewerker en kind wil zeggen dat het kind weet dat er goed voor hem of haar wordt gezorgd en hij of zij wordt gerespecteerd. Klikkelstein zorgt dat ieder jong kind een vaste zorgleidster krijgt. Deze pedagogische medewerkster zorgt voor dit kind. Klikkelstein is ervan overtuigd dat een jong kind zich maar aan enkele mensen kan hechten en om dit hechtingsproces te versoepelen vinden wij het belangrijk dat er een vaste pedagogische medewerkster de zorg draagt van een kind. Bij ongeveer de leeftijd van 1 jaar is het kind in staat om meerdere personen toe te laten en zal de zorgleidster meer afstand nemen.

Zorgleidster

Opvangmogelijkheden

Kind en ouders/verzorgers staan centraal bij Klikkelstein Kinderopvang en dat zorgt voor veel mogelijkheden voor de opvang vanaf het moment van de geboorte van uw kind totdat uw kind de basisschool verlaat. Kinderopvang is een leuke en leerzame aanvulling op de thuissituatie daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind maar ook aan de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van de kinderen als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen op uw voor kinderopvang. Het is mogelijk om een dagdeel te schuiven en eventueel uit te breiden door er extra uren aan te koppelen. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!

De dagopvang is nagenoeg het hele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 6.45 u tot 18.45 uur.

Kwaliteit van onze opvang

Het welbevinden van het kind is het allerbelangrijkste. Wij bieden professionele opvang aan in een prettige, leuke en leerzame omgeving waar uw kind zich thuis zal voelen. Daarnaast garanderen wij stabiliteit en continuïteit in de opvang.
Naast het dagelijkse contact tussen u en de pedagogisch medewerk(st)er, overdracht schriftje en gebruik van ouderportaal vinden er ook oudergesprekken plaats waarbij dieper op de persoonlijke ontwikkeling van het kind wordt in gegaan. Zo blijft u volledig op de hoogte van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
De kinderen staat onder deskundige leiding. De gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers zijn geschoold in de opvang van 0 tot 4 jarigen en worden regelmatig bijgeschoold.

Aanmelding en plaatsing

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken.
Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen. Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken. Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.