OverKlikkelstein

leuk

Al 25 jaar "De Gaafste Kinderopvang van de regio Cranendonck"

Klikkelstein Kinderopvang, al 25 jaar, leuk en leerzaam voor ouder en kind!

Ieder kind heeft de natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De opvoeding is hierbij een belangrijk begeleidingsproces waarbij als basis een sfeer van veiligheid en vertrouwen noodzakelijk is.
Klikkelstein streeft, in samenwerking met de ouders, naar een vertrouwensband met het kind om van daaruit een essentiële bijdrage te leveren aan de opvoeding. Omdat te bereiken hebben we voor alle groepen een programma opgesteld dat als leidraad dient bij de opvang van uw kinderen, rust en regelmaat worden hier afgewisseld met allerlei activiteiten. Ook de instroom- en uitstroommomenten hebben een belangrijke plaats in het dagprogramma, Het bevordert daarmee een klimaat van duidelijkheid, vertrouwdheid, veiligheid en stabiliteit binnen de stamgroepen.
In ons pedagogisch beleidsplan, wat voor een ieder ter inzage ligt, hebben wij onze visie op de ontwikkeling en de opvoeding van het kind beschreven.
Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogischmedewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Het Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma

Het VVE programma wordt ondersteund met het Raai de Kraai programma en het rode draad Project. Onze pedagogisch medewerkster hebben een bijscholing gevolgd voor het uitvoeren van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Alle groepen staan onder leiding van pedagogisch medewerk(st)ers die pedagogisch geschoold zijn en die regelmatig worden bijgeschoold.

Kind en ouders/verzorgers centraal

Kinderopvang is een leuke en leerzame aanvulling op de thuissituatie daarom is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van ieder kind maar ook aan de behoeftes van de ouders/verzorgers. De vraag van de ouders/verzorgers staat naast de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) centraal. Door onze mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van uw kind(eren) als ook op de behoefte van u als ouders/verzorgers kunnen wij u altijd een passend aanbod doen op uw voor kinderopvang. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!

zon

Kwaliteit van onze kinderopvang

Het welbevinden van het kind is het allerbelangrijkste. Wij bieden professionele opvang aan in een prettige, leuke en leerzame omgeving waar het kind zich thuis zal voelen. Daarnaast garanderen wij stabiliteit en continuïteit in de opvang.
Naast het dagelijkse contact tussen u en de pedagogisch medewerk(st)er, overdracht schriftje en gebruik van het ouderportaal vinden er ook oudergesprekken plaats waarbij dieper op de persoonlijke ontwikkeling van het kind wordt in gegaan. Zo blijft u volledig op de hoogte van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De kinderen staat onder deskundige leiding. De gediplomeerde pedagogisch medewerk(st)ers zijn geschoold in de opvang van 0 tot 13 jarigen en worden regelmatig bijgeschoold.
De pedagogische beleidsplannen voor de Dagopvang en BSO liggen ter inzage bij Klikkelstein Kinderopvang!

Heeft u interesse?

Indien u overweegt om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein kunt u zichzelf inschrijven en wordt samen met u naar het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing gekeken.
Wij nodigen u dan uit voor een informatief gesprek waarbij er alle gelegenheid is om uw persoonlijke wensen te bespreken en wij meer uitleg kunnen geven over onze mogelijkheden, pedagogisch beleid, modaliteiten en prijzen. Kinderopvang hoeft namelijk niet duur te zijn. Daarvoor hebben wij diverse mogelijkheden uit ons reguliere aanbod aan Kinderopvang met daarnaast de mogelijkheden uit onze Flexibele Kinderopvang!
Ook kunt u dan sfeer proeven, kinderen zien spelen en pedagogisch medewerk(st)ers zien werken.
Indien u besluit om uw kind te willen plaatsen bij Klikkelstein, wordt samen met u het tijdstip en de mogelijkheden van plaatsing afgesproken.
Tevens kunnen wij met u een gewenningsperiode afspreken voorafgaande aan het definitieve tijdstip van plaatsing.

AVG

Privacy statement website Klikkelstein Kinderopvang

Privacy statement website Klikkelstein Kinderopvang

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.
Waarom verzamelen wij informatie?
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw aanvraag af te handelen.
• Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
• U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
• Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
• U van informatie te voorzien over onze activiteiten en PR.
• Administratie van sollicitanten bij onze organisatie.
• Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
• Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. En om u te informeren over onze activiteiten, over cursussen die wij aanbieden en over activiteiten vanuit Klikkelstein Kinderopvang en zuiderpoortEvents.

Wijzigingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Waar nodig passen wij het privacy statement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
Klikkelstein Kinderopvang verzamelt en verwerkt voorgenoemde gegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij hebben afgesproken. Klikkelstein Kinderopvang zier erop toe dat adequate beveiliging toepast wordt om persoonsgegevens veilig te stellen. De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:
• Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
• Voor de facturatie.
• Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
• Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).
• Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben afspraken om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website en ouderportaal
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het ouderportaal of via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door onze partners. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres info@klikkelstein.nl . Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan admin@klikkelstein.nl .

Wijziging en datum
Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 1 mei 2018.